Ματθαίος Γεωργίου

Ματθαίος Γεωργίου

Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018 11:36

Ιστορική Αναδρομή

Δεν υπάρχουν πληροφοριακά στοιχεία, ιστορικά τεκμηριωμένα, που να καθορίζουν την εποχή που κατοίκησαν άνθρωποι στην περιοχή αυτή. Κατά την παράδοση στη Βολοβίζιτα (περιοχή νοτιοανατολικά του χωριού), υπήρχε μεγάλη αρχαία ιστορική ή και προϊστορική πόλη˙ ίσως είχε κτιστεί από τους Αθαμάνες.